Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejprve s podporou, potom sám

30. 6. 2017

liberecky-kraj-logo.jpg

 

Nejprve s podporou, potom sám

Na základě žádosti ke krajskému úřadu Libereckého kraje získala mateřská škola v roce 2016 dotaci ve výši 21 000,- Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek Celková hodnota zakoupených pomůcek byla 30 000,- Kč, 9 000,-Kč bylo financováno z prostředků mateřské školy. Dotace kraje tedy činila 70% celkových nákladů.

Projekt „Nejprve s podporou, potom sám“ byl realizován se skupinou minimálně 26 dětí, které z jakéhokoliv důvodu potřebovaly zvýšenou péči a pomoc při vzdělávání.

Jednalo se o děti s mentálně a tělesně postižené a také děti ze sociokulturně-znevýhodněného prostředí.

V rámci projektu jsme zakoupili následující pomůcky:

 

Hra Chobotnice a další balanční pomůcky

byly využívány na

- koordinaci pohybů, správné provádění a cviků, správné držení těla,

- jejich správné používání a manipulace s nimi vyžaduje soustředěnost, pozornost

- využíváme při chůzi v prostoru, nebo vyhýbání se překážkám, nebo po vyznačené ose

- provádíme s nimi rovnovážné cviky

 

Stavebnice „Cihly“

Velmi často používaná především na

- rozvoj předmatematických představ, obzvláště porovnávání, počet, stavby dle předlohy

- rozvoj prostorové inteligenci

- rozvoj představivosti, fantazie, myšlenkových pochodů

- rozvoj sociálních dovednosti, jako např. kooperace, přizpůsobivost, iniciativu, odstraňování sobeckosti, vzájemná komunikace

- rozvoj cílevědomosti, trpělivosti

- při práci se stavebnicí se děti učí hodnotit výsledky své práce

 

Klokanovy kapsy

Jedná se o mnohostrannou pomůcku, za pomoci které jsme u dětí mohly rozvíjet a zdokonalovat

- zrakovou analýzu a syntézu, rozlišování symbolů, znaků

- předmatematickou a předčtenářskou gramotnost

- slovní zásobu, navazování kontaktu s vrstevníkem, dospělým

- porozumění danému úkolu

 

Tablet

Napomohl ve značné míře k

- rozvoji sluchové a zrakové vnímání

- rozvoji řečových schopnosti, rozvoji výslovnosti a nápravě řeči

- seznamuje s ICT technikou

- podporuje rozvoj a prevenci při správné výslovnosti hlásek

 

To vše bylo prováděno průběžně v celodenním režimu v individuálních, individualizovaných a skupinových činnostech. Pomáhaly při plnění daných úkolů v centrech aktivit, v komunitním kruhu, s některými balančními pomůckami si děti mohly osvojit jisté dovednosti i při pobytu venku. Děti je hojně využívaly i samostatně, při vlastní volbě hry.  Většina pomůcek byla významnou součástí logopedické prevence.

 

Řečové schopnosti byly rozvíjeny v celkové hodinové dotaci  240 hod./rok

Sluchové vnímání                                                                     160 hod./rok

Psychomotorické schopnosti                                                    240 hod./rok

Mentální schopnosti                                                                  160 hod./rok

Rozvoj pohybových schopností                                                240 hod./rok

 

 

                                                          Mgr. Zdena Šindelářová